Pacientom s platným zdravotným poistením hradí ústavnú aj ambulantnú liečbu zdravotná poisťovňa. Naše zariadenie má zmluvné vzťahy s nasledujúcimi poisťovňami:
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. – 25
  • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. – 24
  • Union zdravotná poisťovňa a.s. – 27
  • Poistenci s preukazom EU
Nad rámec objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo na vlastnú žiadosť môže absolvovať pacient liečbu za priamu úhradu podľa cenníka.

A. Prehliadky a lekárske posudky na NELEKÁRSKE ÚČELY
1.Psychiatrické vyšetrenie na vodičský preukaz – zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla 40,00 EUR
2.Psychiatrické vyšetrenie pre políciu v zmysle Vyhlášky č. 361/2011.53,00 EUR
3.Psychiatrické vyšetrenie na administratívne účely - o zdravotnej spôsobilosti iné (pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom, pred prácou v zahraničí, pred nástupom na špecializačný kurz, pred štúdiom na SOU, SŠ, VŠ, pred športovou súťažou)40,00 EUR
4.Psychologické vyšetrenie o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu70,00 EUR
5.Psychologické vyšetrenie na nelekárske účely (napr. pre sociálne účely) 50,00 EUR
B. Výkony pre pacienta/klienta – poistenca zdravotnej poisťovne, ktorá neuzavrela zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo PACIENT NEMÁ ZDRAVOTNÉ POISTENIE V SR
PSYCHIATRICKÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
6.Hospitalizácia – jeden lôžkodeň 45,00 EUR
7.Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, orientačné neurologické vyšetrenie, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptu(-ov) a lekárskej správy). 40,00 EUR
8.Kontrolné vyšetrenie a dispenzárna starostlivosť vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie a liečba psychopatologicky definovaného chorobného obrazu vzťahujúceho sa na príslušný syndróm pomocou verbálnej intervencie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. 20,00 EUR
9.Kontrolné psychiatrické vyšetrenie s liečbou psychopatologicky definovaného chorobného stavu ako okamžité opatrenie pri akútnej psychickej dekompenzácii (pokus o samovraždu) vrátane verbálnej intervencie vzťahujúcej sa na príslušný syndróm. 35,00 EUR
10.Psychiatrické vyšetrenie pri nastavovaní na metadon (alebo substitučnú liečbu) so zhodnotením doplňujúcich somatických nálezov. 20,00 EUR
11.Podávanie substitučnej liečby pri liečbe závislosti od psychoaktívnej látky. 7,50 EUR
12.Odber krvi venepunkciou do jednej skúmavky 4,00 EUR
KONZULTÁCIE, EDUKÁCIA
13.Zisťovanie anamnézy psychicky chorej osoby od príbuzných alebo od iných, k chorému vzťahovo významných osôb a poučenie a vedenie rodinného príslušníka v súvislosti s liečbou psychicky chorého. 10,00 EUR
14.Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého (min. 15 min) 10,00 EUR
15.Podporné vedenie osoby/osôb, ktorá je vo vzťahu alebo v kontakte s dieťaťom alebo mladistvým v súvislosti s vyšetrením alebo liečbou chorého.15,00 EUR
16.Konzultácia s rodinnými príslušníkmi ambulantných pacientov bez účasti pacienta (30 min.) 5,00 EUR
PSYCHOTERAPIA
17.Individuálna psychoterapia25,00 EUR
18.Skupinová psychoterapia5,00 EUR
19.Relaxačná terapia individuálna15,00 EUR
20.Relaxačná terapia skupinovo (za jedného účastníka)5,00 EUR
21.Racionálna, náhľadová, krátkodobá terapia (50 min.) 25,00 EUR
22.Rodinná terapia (60 min.) 30,00 EUR
C. Administratívne úkony, poplatky
23.Vystavenie lekárskej správy na nelekárske účely25,00 EUR
24.Vystavenie potvrdenia o hospitalizácii pre nelekárske účely2,00 EUR
25.Vydanie kópie lekárskej správy2,00 EUR
26.Vydanie kópie receptu (strateného, po strate platnosti) 2,00 EUR
27.Vydanie náhradného potvrdenia o pracovnej neschopnosti2,00 EUR
28.Paušálny poplatok za jednu hospitalizáciu - odber elektrickej energie (používanie elektrických spotrebičov - radiomagnetofón, notebook, chladnička pre pacientov, práčka, žehlička a iné) a za písacie a športové potreby. Tento poplatok uhradí každý pacient v deň nástupu na liečbu u sociálnej sestry, resp. v jej neprítomnosti u vedúcej sestry. 5,00 EUR
D. Nadštandardné služby
29.Poplatok za hospitalizáciu v nadštandardnej izbe: - pobyt na nadštandardnej izbe pre 1 osobu na izbe (cena za jeden deň) 33,00 EUR
Poplatok za hospitalizáciu v nadštandardnej izbe: - pobyt na nadštandardnej izbe pre 2 osoby na izbe (cena za jeden deň) 20,00 EUR
30.Komunikácia v cudzom jazyku 10,00 EUR
Tento cenník vstupuje do platnosti od 1. 3. 2017

TITULKA    |    PREDSTAVENIE    |    ČO LIEČIME    |    PRINCÍPY LIEČBY    |    UŽITOČNÉ LINKY    |    KONTAKTY
Copyright CPLDZ Košice 2012, Všetky práva vyhradené